Estatutos

Os Estatutos do Club Montañeiros Celtas foron aprobados pola Asemblea Xeral do Club Montañeiros Celtas reunida con carácter extraordinario o 12 de abril de 2013.

O Servizo de Deportes da Secretaria Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia validounos con data 6 de Xuño de 2014, quedando inscritos no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia.

  • CAPÍTULO I. DENOMINACIÓN, DOMICILIO, ÁMBITO E FINS DA SOCIEDADE
  • CAPÍTULO II. SOCIOS, ADMISIÓN, CLASES, DEREITOS E OBRIGAS, BAIXAS
  • CAPÍTULO III. ÓRGANOS DE GOBERNO E REPRESENTACIÓN
  • CAPÍTULO IV. SECCIÓNS
  • CAPÍTULO V. REGULAMENTOS DE RÉXIME INTERNO
  • CAPÍTULO VI. RÉXIME DOCUMENTAL
  • CAPÍTULO VII. RÉXIME ECONÓMICO-FINANCEIRO E PATRIMONIAL
  • CAPÍTULO VIII. RÉXIME DISCIPLINARIO
  • CAPÍTULO IX. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS E DISOLUCIÓN DA SOCIEDADE
  • CAPÍTULO X. DISPOSICIÓNS FINAIS